TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
Bài Viết:

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

Thứ bảy, 04.07.2018, 12:50pm (GMT+7) by
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty

Tin bài liên quan:
» Báo cáo thường niên 2017
» Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017
» Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
» Báo cáo quản trị năm 2017
» Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017
» Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017
» Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2017
» Báo cáo tài chính quý 2/2017
» Lựa chọn đơn vị kiểm toán 
» Công bố thông tin về cổ đông lớn
» Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017
» Nghị quyết và tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
» Báo cáo thường niên 2016
» Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn
» Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017
» Thôi đổi mô hình và loại báo cáo tài chính
» Báo cáo tài chính năm 2016
» Bán công ty TNHH MTV tư vấn xây lắp điện Thiên Trường
» Chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên 2017
» Công bố thông tin cổ đông lớn, cổ đông nhà nước
» Báo cáo quản trị 
» Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016
» Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016
» Giải trình chênh lệch lợi nhuận
» Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016
» Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2016
» Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2016 
» Báo cáo quản trị sáu tháng đầu năm 2016
» thay đổi hình thức góp vốn vào công ty TNHH MTV tư vấn xây lắp điện Thiên Trường
» Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016
» Biên bản, Nghị quyết và tài liệu kèm theo ĐHĐCĐ thường niên 2016
» Báo cáo tài chính quý I/2016
» Báo cáo thường niên 2015
» Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2016
» báo cáo tài chính hợp nhất 2015 được kiểm toán
» báo cáo tài chính riêng 2015 được kiểm toán 
» Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2015
» KTT báo cáo tình hình quản trị 2015
» KTT_Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014
» KTT_Báo cáo tài chính kiểm toán 2014
» KTT_BCTC quý III/2014
» CBTT: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 7
» KTT: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung của SGDCKHN
» KTT: Báo cáo tài chính bán niên xoát sét
» KTT: NQ HĐQT Thông qua sửa đổi vốn điều lệ
» KTT: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động.
» Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2014
» KTT: CBTT phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động
» KTT: Báo cáo tài chính quý II - 2014
» KTT: Nghị quyết HĐQT Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2014 và hợp đồng kiểm toán
» KTT: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiểu thưởng cho CBCNV
» KTT: Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014
» KTT: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2014
» KTT: Báo cáo thường niên 2013
» KTT: Báo cáo tài chính kiểm toán 2013
» KTT: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
» KTT: Báo cáo quản trị 2013
» KTT: Báo cáo tài chính Quý IV/2013
» KTT: Báo cáo tài chính quý III/2014
» KTT: Báo cáo tài chính Quý II/2013
» KTT: CBTT Lựa chọn đơn vị kiểm toán
» KTT: Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2013
» KTT: Báo cáo thường niên 2012
» KTT: Tài liệu họp ĐHĐCĐ TN 2013
» KTT: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
» KTT: Báo cáo kiểm toán 2012
» KTT: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
» KTT: Báo cáo tài chính Quý IV/2012
» KTT: Hợp đồng kiểm toán 2012
» KTT: Báo cáo tài chính quý II/2012
» KTT: Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2012
» Giải trình về lợi nhuận sau thuế quý 1/2012 với quý 1/2011
» KTT:Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2012
» KTT: Báo cáo tài chính Quý I /2012
» KTT: Giải trình về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán
» KTT: Báo cáo thường niên niên độ 2011
» KTT: Báo cáo quản trị quý I/2012
» KTT: Bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ
» KTT: Cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo
» KTT: Nghị quyết ĐHĐCĐ 2012
» KTT : Báo cáo tài chính kiểm toán 2011
» KTT: Tài liệu họp ĐHĐCĐ TN 2012
» KTT: Mời họp ĐHĐCĐ Thường niên 2012
» KTT: Báo cáo quản trị năm 2011
» KTT: Báo cáo quản trị Quý IV/2011
» KTT: Báo cáo tài chính Quý IV/2011 và giải trình chênh lệch
»
» KTT: Ông Hoàng Hữu Tuấn - Ủy viên HĐQT,Giám đốc - đã mua 266.800 CP
» KTT: Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2011
» KTT: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ Bất thường 2011
» KTT: Ông Vũ Mai Thạch - Cổ đông lớn - đăng ký bán 253.000 CP
» KTT: Ông Hoàng Hữu Tuấn - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 300.000 CP
» KTT: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011
» 2011 - KTT: Nghị quyết HĐQT số 07 về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2011
» KTT: Ban giám đốc
» KTT: Danh sách Thành viên Ban kiểm soát
» KTT: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị
» KTT: Nghị quyết 06/2011 thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty
» 2011 - KTT: Thay đổi Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Người Công bố thông tin
» KTT: Báo cáo quản trị quý III/2011
» KTT: Báo cáo tài chính Quý III/2011
» KTT: Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính Quý III/2011 so với cùng kỳ năm 2010
» KTT: Ngày 07/10/2011, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung
» KTT: Được chấp thuận niêm yết bổ sung 375.000 cổ phiếu
» KTT: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung lần thứ nhất
» KTT: Giải trình việc giảm sản 05 phiên liên tiếp từ ngày 08/09 đến ngày 14/09
» KTT: Được chấp thuận về nguyên tắc niêm yết bổ sung 375.000 cổ phiếu
» KTT: Nghị quyết 05/2011 về việc niêm yết bổ sung 375.000 cổ phiếu và sửa đổi điều lệ
» KTT: Báo cáo kết quả phát hành trả cổ phiếu bằng cổ tức năm 2010
» KTT: Báo cáo soát xét 2011
» KTT: Trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu
» KTT: Nghị quyết 04/2011 về việc thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu
» KTT: UBCKNN nhận đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành để trả cổ tức
» KTT: Báo cáo tài chính quý II/2011
» KTT: Báo cáo quản trị quý II/2011
» KTT: Giải trình chênh lệch LNST hơn 10% so với cùng kỳ năm 2010
» KTT: Một số hình ảnh của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
» KTT: Đính chính Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010
» KTT: Báo cáo tài chính quý I/2011
» KTT: Nghị quyết xử lý cổ phiếu lẻ
» KTT: Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2011
» KTT: Báo cáo thường niên năm 2010 
» KTT: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2011
» KTT: Báo cáo tài chính kiểm toán 2010
» KTT: Báo cáo kiểm toán 06 tháng đầu năm 2010
» KTT: Báo cáo kiểm toán 2009
» 28/10/2010: Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu KTT trên HNX
» KTT: CTCP Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường được chấp thuận niêm yết cổ phiếu
» CTCP Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường được chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu
» 04/10/2010 hạn cuối chốt danh sách cổ đông để thực hiện lưu ký
» CTCP Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu