TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
Bài Viết:

KTT: Một số hình ảnh của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Thứ hai, 06.13.2011, 08:21am (GMT+7) by Trần Khắc Trung
Hình ảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

[img]http://cC7.upanh.com/23.600.30660376.uXB0/img1307.jpg[/img][img]http://cC4.upanh.com/23.600.30660383.pAk0/img1308.jpg[/img][img]http://cC3.upanh.com/23.600.30660392.sMh0/img1309.jpg[/img][img]http://cC8.upanh.com/23.600.30660427.91m0/img1310.jpg[/img][img]http://cC4.upanh.com/23.600.30660433.Hk60/img1311.jpg[/img][img]http://cC0.upanh.com/23.600.30660439.Y8w0/img1312.jpg[/img][img]http://cC2.upanh.com/23.600.30660451.uXB0/img1314.jpg[/img][img]http://cC6.upanh.com/23.600.30660455.LGW0/img1315.jpg[/img][img]http://cC6.upanh.com/23.600.30660465.qgA0/img1316.jpg[/img][img]http://cC1.upanh.com/23.600.30660480.A6M0/img1317.jpg[/img][img]http://cC7.upanh.com/23.600.30660486.VVs0/img1318.jpg[/img][img]http://cC8.upanh.com/23.600.30660497.s320/img1319.jpg[/img][img]http://cC9.upanh.com/23.600.30660508.AE90/img1320.jpg[/img][img]http://cC5.upanh.com/23.600.30660534.AQV0/img1322.jpg[/img][img]http://cC0.upanh.com/23.600.30660559.ioR0/img1323.jpg[/img][img]http://cC5.upanh.com/23.600.30660604.kM0/img1324.jpg[/img][img]http://cC9.upanh.com/23.600.30660618.3430/img1325.jpg[/img][img]http://cC7.upanh.com/23.600.30660646.NCx0/img1326.jpg[/img][img]http://cC9.upanh.com/23.601.30660718.9vR0/img1327.jpg[/img][img]http://cC6.upanh.com/23.601.30660925.BEp0/img1338.jpg[/img][img]http://cC1.upanh.com/23.601.30660970.b8e0/img1339.jpg[/img][img]http://cC0.upanh.com/23.601.30660999.sah0/img1340.jpg[/img][img]http://cC2.upanh.com/23.601.30661011.4Gw0/img1341.jpg[/img][img]http://cC0.upanh.com/23.601.30661029.RN70/img1342.jpg[/img][img]http://cC5.upanh.com/23.601.30661104.DkW0/img1343.jpg[/img][img]http://cC4.upanh.com/23.601.30661133.5Wm0/img1344.jpg[/img][img]http://cC4.upanh.com/23.601.30661183.dWm0/img1345.jpg[/img][img]http://cC2.upanh.com/23.601.30661231.e9J0/img1346.jpg[/img][img]http://cC7.upanh.com/23.601.30661286.7Hv0/img1347.jpg[/img][img]http://cC6.upanh.com/23.601.30661345.0qN0/img1348.jpg[/img][img]http://cC6.upanh.com/23.601.30661385.4IT0/img1349.jpg[/img][img]http://cC5.upanh.com/23.601.30661434.CL80/img1350.jpg[/img][img]http://cC1.upanh.com/23.601.30661480.mfM0/img1351.jpg[/img][img]http://cC3.upanh.com/23.601.30661532.Vze0/img1352.jpg[/img][img]http://cC3.upanh.com/23.601.30661572.USj0/img1353.jpg[/img][img]http://cC1.upanh.com/23.601.30661600.vuj0/img1354.jpg[/img][img]http://cC6.upanh.com/23.601.30661615.7Rw0/img1355.jpg[/img][img]http://cC9.upanh.com/23.601.30661668.XIb0/img1356.jpg[/img][img]http://cC9.upanh.com/23.602.30661698.ln0/img1357.jpg[/img][img]http://cC6.upanh.com/23.602.30661715.qyP0/img1358.jpg[/img][img]http://cC6.upanh.com/23.602.30661725.Lzc0/img1359.jpg[/img][img]http://cC9.upanh.com/23.602.30661748.T5q0/img1360.jpg[/img][img]http://cC5.upanh.com/23.602.30661894.XES0/img1361.jpg[/img][img]http://cC2.upanh.com/23.602.30661931.hHK0/img1362.jpg[/img][img]http://cC1.upanh.com/23.602.30662000.p0R0/img1363.jpg[/img][img]http://cC0.upanh.com/23.602.30662059.eQ20/img1364.jpg[/img][img]http://cC3.upanh.com/23.602.30662072.6o40/img1365.jpg[/img]
Tin bài liên quan:
» Báo cáo thường niên 2017
» Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
» Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017
» Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
» Báo cáo quản trị năm 2017
» Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017
» Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017
» Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2017
» Báo cáo tài chính quý 2/2017
» Lựa chọn đơn vị kiểm toán 
» Công bố thông tin về cổ đông lớn
» Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017
» Nghị quyết và tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
» Báo cáo thường niên 2016
» Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn
» Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017
» Thôi đổi mô hình và loại báo cáo tài chính
» Báo cáo tài chính năm 2016
» Bán công ty TNHH MTV tư vấn xây lắp điện Thiên Trường
» Chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên 2017
» Công bố thông tin cổ đông lớn, cổ đông nhà nước
» Báo cáo quản trị 
» Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016
» Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016
» Giải trình chênh lệch lợi nhuận
» Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016
» Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2016
» Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2016 
» Báo cáo quản trị sáu tháng đầu năm 2016
» thay đổi hình thức góp vốn vào công ty TNHH MTV tư vấn xây lắp điện Thiên Trường
» Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016
» Biên bản, Nghị quyết và tài liệu kèm theo ĐHĐCĐ thường niên 2016
» Báo cáo tài chính quý I/2016
» Báo cáo thường niên 2015
» Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2016
» báo cáo tài chính hợp nhất 2015 được kiểm toán
» báo cáo tài chính riêng 2015 được kiểm toán 
» Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2015
» KTT báo cáo tình hình quản trị 2015
» KTT_Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014
» KTT_Báo cáo tài chính kiểm toán 2014
» KTT_BCTC quý III/2014
» CBTT: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 7
» KTT: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung của SGDCKHN
» KTT: Báo cáo tài chính bán niên xoát sét
» KTT: NQ HĐQT Thông qua sửa đổi vốn điều lệ
» KTT: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động.
» Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2014
» KTT: CBTT phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động
» KTT: Báo cáo tài chính quý II - 2014
» KTT: Nghị quyết HĐQT Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2014 và hợp đồng kiểm toán
» KTT: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiểu thưởng cho CBCNV
» KTT: Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014
» KTT: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2014
» KTT: Báo cáo thường niên 2013
» KTT: Báo cáo tài chính kiểm toán 2013
» KTT: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
» KTT: Báo cáo quản trị 2013
» KTT: Báo cáo tài chính Quý IV/2013
» KTT: Báo cáo tài chính quý III/2014
» KTT: Báo cáo tài chính Quý II/2013
» KTT: CBTT Lựa chọn đơn vị kiểm toán
» KTT: Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2013
» KTT: Báo cáo thường niên 2012
» KTT: Tài liệu họp ĐHĐCĐ TN 2013
» KTT: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
» KTT: Báo cáo kiểm toán 2012
» KTT: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
» KTT: Báo cáo tài chính Quý IV/2012
» KTT: Hợp đồng kiểm toán 2012
» KTT: Báo cáo tài chính quý II/2012
» KTT: Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2012
» Giải trình về lợi nhuận sau thuế quý 1/2012 với quý 1/2011
» KTT:Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2012
» KTT: Báo cáo tài chính Quý I /2012
» KTT: Giải trình về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán
» KTT: Báo cáo thường niên niên độ 2011
» KTT: Báo cáo quản trị quý I/2012
» KTT: Bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ
» KTT: Cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo
» KTT: Nghị quyết ĐHĐCĐ 2012
» KTT : Báo cáo tài chính kiểm toán 2011
» KTT: Tài liệu họp ĐHĐCĐ TN 2012
» KTT: Mời họp ĐHĐCĐ Thường niên 2012
» KTT: Báo cáo quản trị năm 2011
» KTT: Báo cáo quản trị Quý IV/2011
» KTT: Báo cáo tài chính Quý IV/2011 và giải trình chênh lệch
»
» KTT: Ông Hoàng Hữu Tuấn - Ủy viên HĐQT,Giám đốc - đã mua 266.800 CP
» KTT: Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2011
» KTT: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ Bất thường 2011
» KTT: Ông Vũ Mai Thạch - Cổ đông lớn - đăng ký bán 253.000 CP
» KTT: Ông Hoàng Hữu Tuấn - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 300.000 CP
» KTT: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011
» 2011 - KTT: Nghị quyết HĐQT số 07 về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2011
» KTT: Ban giám đốc
» KTT: Danh sách Thành viên Ban kiểm soát
» KTT: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị
» KTT: Nghị quyết 06/2011 thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty
» 2011 - KTT: Thay đổi Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Người Công bố thông tin
» KTT: Báo cáo quản trị quý III/2011
» KTT: Báo cáo tài chính Quý III/2011
» KTT: Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính Quý III/2011 so với cùng kỳ năm 2010
» KTT: Ngày 07/10/2011, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung
» KTT: Được chấp thuận niêm yết bổ sung 375.000 cổ phiếu
» KTT: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung lần thứ nhất
» KTT: Giải trình việc giảm sản 05 phiên liên tiếp từ ngày 08/09 đến ngày 14/09
» KTT: Được chấp thuận về nguyên tắc niêm yết bổ sung 375.000 cổ phiếu
» KTT: Nghị quyết 05/2011 về việc niêm yết bổ sung 375.000 cổ phiếu và sửa đổi điều lệ
» KTT: Báo cáo kết quả phát hành trả cổ phiếu bằng cổ tức năm 2010
» KTT: Báo cáo soát xét 2011
» KTT: Trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu
» KTT: Nghị quyết 04/2011 về việc thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu
» KTT: UBCKNN nhận đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành để trả cổ tức
» KTT: Báo cáo tài chính quý II/2011
» KTT: Báo cáo quản trị quý II/2011
» KTT: Giải trình chênh lệch LNST hơn 10% so với cùng kỳ năm 2010
» KTT: Đính chính Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010
» KTT: Báo cáo tài chính quý I/2011
» KTT: Nghị quyết xử lý cổ phiếu lẻ
» KTT: Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2011
» KTT: Báo cáo thường niên năm 2010 
» KTT: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2011
» KTT: Báo cáo tài chính kiểm toán 2010
» KTT: Báo cáo kiểm toán 06 tháng đầu năm 2010
» KTT: Báo cáo kiểm toán 2009
» 28/10/2010: Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu KTT trên HNX
» KTT: CTCP Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường được chấp thuận niêm yết cổ phiếu
» CTCP Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường được chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu
» 04/10/2010 hạn cuối chốt danh sách cổ đông để thực hiện lưu ký
» CTCP Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu