TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
Công bố thông tin

Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thứ hai, 05.28.2018, 02:38pm

Nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường thay đổi lần thứ 8 vào ngày 25 tháng 05 năm 2018.

Chi Tiết

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

Thứ bảy, 04.07.2018, 12:50pm

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

Chi Tiết

Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn

Thứ ba, 04.18.2017, 04:36pm


Chi Tiết

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

Thứ hai, 04.10.2017, 10:51am

Các tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên:

- Thông báo mơi họp
- Quy chế đại hội
- Các báo cáo
- Các tờ trình

Chi Tiết

Thôi đổi mô hình và loại báo cáo tài chính

Thứ hai, 04.10.2017, 10:43am

Theo nghị quyết số 12/2017/KTT/NQ-HĐQT đã quyết định bán công ty TNHH MTV tư vấn lắp điện Thiên Trường. Theo đó, mô hình công ty hiền tại không có công ty con và đơn vị kế toán trức thuộc và loại báo cáo tài chính công bố thông tin là BCTC công ty

Chi Tiết

Bán công ty TNHH MTV tư vấn xây lắp điện Thiên Trường

Thứ tư, 03.15.2017, 02:13pm

HĐQT thông qua bán công ty TNHH MTV tư vấn xây lắp điện Thiên Trường

- Số vốn: 1.753.453.182 đồng
- Tỷ lệ năm giữ: 100%
- Số tiền dự kiến nhận được: 1.753.453.182 đồng
Ủy quyền cho ông Hoàng Hữu Tuấn và bán giám đốc thực hiện các vấn đề liên quan.

Chi Tiết