TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
Công bố thông tin

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thứ sáu, 03.01.2019, 03:13pm

Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường trân trọng công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 21 tháng 3 năm 2019.

Chi Tiết

Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thứ hai, 05.28.2018, 02:38pm

Nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường thay đổi lần thứ 8 vào ngày 25 tháng 05 năm 2018.

Chi Tiết

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

Thứ bảy, 04.07.2018, 12:50pm

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

Chi Tiết

Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn

Thứ ba, 04.18.2017, 04:36pm


Chi Tiết

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

Thứ hai, 04.10.2017, 10:51am

Các tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên:

- Thông báo mơi họp
- Quy chế đại hội
- Các báo cáo
- Các tờ trình

Chi Tiết

Thôi đổi mô hình và loại báo cáo tài chính

Thứ hai, 04.10.2017, 10:43am

Theo nghị quyết số 12/2017/KTT/NQ-HĐQT đã quyết định bán công ty TNHH MTV tư vấn lắp điện Thiên Trường. Theo đó, mô hình công ty hiền tại không có công ty con và đơn vị kế toán trức thuộc và loại báo cáo tài chính công bố thông tin là BCTC công ty

Chi Tiết