TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
Bài Viết:

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Thứ bảy, 03.31.2018, 09:51am (GMT+7) by
Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường xin thông báo

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017
Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường xin thông báo

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017


Tin bài liên quan:
» Báo cáo thường niên 2017
» Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
» Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
» Báo cáo quản trị năm 2017
» Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017
» Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017
» Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2017
» Báo cáo tài chính quý 2/2017
» Lựa chọn đơn vị kiểm toán 
» Công bố thông tin về cổ đông lớn
» Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017
» Nghị quyết và tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
» Báo cáo thường niên 2016
» Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn
» Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017
» Thôi đổi mô hình và loại báo cáo tài chính
» Báo cáo tài chính năm 2016
» Bán công ty TNHH MTV tư vấn xây lắp điện Thiên Trường
» Chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên 2017
» Công bố thông tin cổ đông lớn, cổ đông nhà nước
» Báo cáo quản trị 
» Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016
» Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016
» Giải trình chênh lệch lợi nhuận
» Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016
» Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2016
» Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2016 
» Báo cáo quản trị sáu tháng đầu năm 2016
» thay đổi hình thức góp vốn vào công ty TNHH MTV tư vấn xây lắp điện Thiên Trường
» Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016
» Biên bản, Nghị quyết và tài liệu kèm theo ĐHĐCĐ thường niên 2016
» Báo cáo tài chính quý I/2016
» Báo cáo thường niên 2015
» Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2016
» báo cáo tài chính hợp nhất 2015 được kiểm toán
» báo cáo tài chính riêng 2015 được kiểm toán 
» Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2015
» KTT báo cáo tình hình quản trị 2015
» KTT_Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014
» KTT_Báo cáo tài chính kiểm toán 2014
» KTT_BCTC quý III/2014
» CBTT: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 7
» KTT: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung của SGDCKHN
» KTT: Báo cáo tài chính bán niên xoát sét
» KTT: NQ HĐQT Thông qua sửa đổi vốn điều lệ
» KTT: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động.
» Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2014
» KTT: CBTT phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động
» KTT: Báo cáo tài chính quý II - 2014
» KTT: Nghị quyết HĐQT Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2014 và hợp đồng kiểm toán
» KTT: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiểu thưởng cho CBCNV
» KTT: Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014
» KTT: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2014
» KTT: Báo cáo thường niên 2013
» KTT: Báo cáo tài chính kiểm toán 2013
» KTT: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
» KTT: Báo cáo quản trị 2013
» KTT: Báo cáo tài chính Quý IV/2013
» KTT: Báo cáo tài chính quý III/2014
» KTT: Báo cáo tài chính Quý II/2013
» KTT: CBTT Lựa chọn đơn vị kiểm toán
» KTT: Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2013
» KTT: Báo cáo thường niên 2012
» KTT: Tài liệu họp ĐHĐCĐ TN 2013
» KTT: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
» KTT: Báo cáo kiểm toán 2012
» KTT: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
» KTT: Báo cáo tài chính Quý IV/2012
» KTT: Hợp đồng kiểm toán 2012
» KTT: Báo cáo tài chính quý II/2012
» KTT: Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2012
» Giải trình về lợi nhuận sau thuế quý 1/2012 với quý 1/2011
» KTT:Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2012
» KTT: Báo cáo tài chính Quý I /2012
» KTT: Giải trình về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán
» KTT: Báo cáo thường niên niên độ 2011
» KTT: Báo cáo quản trị quý I/2012
» KTT: Bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ
» KTT: Cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo
» KTT: Nghị quyết ĐHĐCĐ 2012
» KTT : Báo cáo tài chính kiểm toán 2011
» KTT: Tài liệu họp ĐHĐCĐ TN 2012
» KTT: Mời họp ĐHĐCĐ Thường niên 2012
» KTT: Báo cáo quản trị năm 2011
» KTT: Báo cáo quản trị Quý IV/2011
» KTT: Báo cáo tài chính Quý IV/2011 và giải trình chênh lệch
»
» KTT: Ông Hoàng Hữu Tuấn - Ủy viên HĐQT,Giám đốc - đã mua 266.800 CP
» KTT: Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2011
» KTT: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ Bất thường 2011
» KTT: Ông Vũ Mai Thạch - Cổ đông lớn - đăng ký bán 253.000 CP
» KTT: Ông Hoàng Hữu Tuấn - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 300.000 CP
» KTT: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011
» 2011 - KTT: Nghị quyết HĐQT số 07 về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2011
» KTT: Ban giám đốc
» KTT: Danh sách Thành viên Ban kiểm soát
» KTT: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị
» KTT: Nghị quyết 06/2011 thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty
» 2011 - KTT: Thay đổi Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Người Công bố thông tin
» KTT: Báo cáo quản trị quý III/2011
» KTT: Báo cáo tài chính Quý III/2011
» KTT: Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính Quý III/2011 so với cùng kỳ năm 2010
» KTT: Ngày 07/10/2011, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung
» KTT: Được chấp thuận niêm yết bổ sung 375.000 cổ phiếu
» KTT: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung lần thứ nhất
» KTT: Giải trình việc giảm sản 05 phiên liên tiếp từ ngày 08/09 đến ngày 14/09
» KTT: Được chấp thuận về nguyên tắc niêm yết bổ sung 375.000 cổ phiếu
» KTT: Nghị quyết 05/2011 về việc niêm yết bổ sung 375.000 cổ phiếu và sửa đổi điều lệ
» KTT: Báo cáo kết quả phát hành trả cổ phiếu bằng cổ tức năm 2010
» KTT: Báo cáo soát xét 2011
» KTT: Trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu
» KTT: Nghị quyết 04/2011 về việc thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu
» KTT: UBCKNN nhận đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành để trả cổ tức
» KTT: Báo cáo tài chính quý II/2011
» KTT: Báo cáo quản trị quý II/2011
» KTT: Giải trình chênh lệch LNST hơn 10% so với cùng kỳ năm 2010
» KTT: Một số hình ảnh của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
» KTT: Đính chính Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010
» KTT: Báo cáo tài chính quý I/2011
» KTT: Nghị quyết xử lý cổ phiếu lẻ
» KTT: Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2011
» KTT: Báo cáo thường niên năm 2010 
» KTT: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2011
» KTT: Báo cáo tài chính kiểm toán 2010
» KTT: Báo cáo kiểm toán 06 tháng đầu năm 2010
» KTT: Báo cáo kiểm toán 2009
» 28/10/2010: Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu KTT trên HNX
» KTT: CTCP Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường được chấp thuận niêm yết cổ phiếu
» CTCP Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường được chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu
» 04/10/2010 hạn cuối chốt danh sách cổ đông để thực hiện lưu ký
» CTCP Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu