TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ.

Thứ sáu, 03.01.2019, 03:01pm

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ.

Chi Tiết

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018

Thứ hai, 01.21.2019, 02:26pm

BCTC Quý

Chi Tiết

Báo cáo tài chính bán niên 2018 (Đã được soát xét)

Thứ tư, 08.15.2018, 10:25am

Kính gửi quý cổ đông/Nhà đầu tư

Chi Tiết

Báo cáo tài chính quý II và Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế

Thứ bảy, 07.21.2018, 02:15pm

Báo cáo tài chính Quý II và Công văn giải trình

Chi Tiết

Báo cáo tài chính năm 2017

Thứ năm, 04.19.2018, 04:50pm

Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế.

Chi Tiết

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Thứ bảy, 03.31.2018, 09:51am

Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường xin thông báo


Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Chi Tiết