TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
QH Cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2016

Thứ hai, 08.01.2016, 02:48pm

Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất quý 2 năm 2016 của Công ty cổ phần Đâu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường

Chi Tiết

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2016 

Thứ hai, 08.01.2016, 02:00pm

Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận công ty mẹ quý 2 năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường

Chi Tiết

Báo cáo quản trị sáu tháng đầu năm 2016

Thứ hai, 07.18.2016, 09:05am

Báo cáo quản trị sáu tháng đầu năm 2016 của công ty cổ phần đâu tư thiết bị và xây lắp thiết điện Thiên Trường

Chi Tiết

thay đổi hình thức góp vốn vào công ty TNHH MTV tư vấn xây lắp điện Thiên Trường

Thứ sáu, 07.01.2016, 01:54pm

BB, NQ HĐQT thay đổi hình thức góp vốn vào công ty TNHH MTV tư vấn xây lắp điện Thiên Trường

Chi Tiết

Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016

Thứ năm, 06.30.2016, 04:36pm

BB, NQ HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016

Chi Tiết

Biên bản, Nghị quyết và tài liệu kèm theo ĐHĐCĐ thường niên 2016

Thứ hai, 04.25.2016, 02:50pm

Biên bản, Nghị quyết và tài liệu kèm theo ĐHĐCĐ thường niên 2016

Chi Tiết