TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
QH Cổ đông

Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn

Thứ ba, 04.18.2017, 04:36pm


Chi Tiết

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

Thứ hai, 04.10.2017, 10:51am

Các tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên:

- Thông báo mơi họp
- Quy chế đại hội
- Các báo cáo
- Các tờ trình

Chi Tiết

Thôi đổi mô hình và loại báo cáo tài chính

Thứ hai, 04.10.2017, 10:43am

Theo nghị quyết số 12/2017/KTT/NQ-HĐQT đã quyết định bán công ty TNHH MTV tư vấn lắp điện Thiên Trường. Theo đó, mô hình công ty hiền tại không có công ty con và đơn vị kế toán trức thuộc và loại báo cáo tài chính công bố thông tin là BCTC công ty

Chi Tiết

Báo cáo tài chính năm 2016

Thứ sáu, 03.31.2017, 05:14pm

Ngày 31/3/2017 đơn vị kiểm toán Công ty TNHH PKF Việt Nam đã hoàn thành việc kiểm toán và phát hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường

Chi Tiết

Bán công ty TNHH MTV tư vấn xây lắp điện Thiên Trường

Thứ tư, 03.15.2017, 02:13pm

HĐQT thông qua bán công ty TNHH MTV tư vấn xây lắp điện Thiên Trường

- Số vốn: 1.753.453.182 đồng
- Tỷ lệ năm giữ: 100%
- Số tiền dự kiến nhận được: 1.753.453.182 đồng
Ủy quyền cho ông Hoàng Hữu Tuấn và bán giám đốc thực hiện các vấn đề liên quan.

Chi Tiết

Chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên 2017

Thứ tư, 03.08.2017, 03:19pm

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2017

Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
Thời gian dự kiến họp: 04/2017
Địa điểm: tại trụ sở công ty
Nội dụng: các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên

Chi Tiết