TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
QH Cổ đông

Công bố thông tin cổ đông lớn, cổ đông nhà nước

Thứ ba, 01.24.2017, 11:53pm

Công bố thông tin danh sách và tỷ lệ nắm giữ cổ đông lớn, cổ đông nhà nước năm 2017

Chi Tiết

Báo cáo quản trị 

Thứ ba, 01.24.2017, 11:51pm

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016

Chi Tiết

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016

Thứ ba, 01.24.2017, 11:44pm

Báo cáo tài chính  công ty mẹ, hợp nhất quý 4 năm 2016 và giải trình chênh lệch lợi nhuận so với quý 4 năm 2015

Chi Tiết

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016

Thứ sáu, 10.21.2016, 02:40pm

Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất quý 3 năm 2016 của Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường

Chi Tiết

Giải trình chênh lệch lợi nhuận

Thứ năm, 09.01.2016, 11:01am

Giải trình chênh lệch lợi nhuận báo giữa niên độ năm 2016 với cùng kỳ năm 2015 của công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường

Chi Tiết

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016

Thứ ba, 08.30.2016, 03:13pm

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2016 Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường

Chi Tiết