TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
QH Cổ đông

Bán công ty TNHH MTV tư vấn xây lắp điện Thiên Trường

Thứ tư, 03.15.2017, 02:13pm

HĐQT thông qua bán công ty TNHH MTV tư vấn xây lắp điện Thiên Trường

- Số vốn: 1.753.453.182 đồng
- Tỷ lệ năm giữ: 100%
- Số tiền dự kiến nhận được: 1.753.453.182 đồng
Ủy quyền cho ông Hoàng Hữu Tuấn và bán giám đốc thực hiện các vấn đề liên quan.

Chi Tiết

Chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên 2017

Thứ tư, 03.08.2017, 03:19pm

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2017

Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
Thời gian dự kiến họp: 04/2017
Địa điểm: tại trụ sở công ty
Nội dụng: các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên

Chi Tiết

Công bố thông tin cổ đông lớn, cổ đông nhà nước

Thứ ba, 01.24.2017, 11:53pm

Công bố thông tin danh sách và tỷ lệ nắm giữ cổ đông lớn, cổ đông nhà nước năm 2017

Chi Tiết

Báo cáo quản trị 

Thứ ba, 01.24.2017, 11:51pm

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016

Chi Tiết

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016

Thứ ba, 01.24.2017, 11:44pm

Báo cáo tài chính  công ty mẹ, hợp nhất quý 4 năm 2016 và giải trình chênh lệch lợi nhuận so với quý 4 năm 2015

Chi Tiết

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016

Thứ sáu, 10.21.2016, 02:40pm

Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất quý 3 năm 2016 của Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường

Chi Tiết