TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
QH Cổ đông

Báo cáo tài chính quý 2/2017

Thứ năm, 07.20.2017, 08:10am

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 và giải trình chênh lệch lợi nhuận so với quý 2 năm 2016

Chi Tiết

Lựa chọn đơn vị kiểm toán 

Thứ sáu, 06.30.2017, 05:09pm

Nghị quyết hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo soát xét và báo cáo tài chính năm 2017

Chi Tiết

Công bố thông tin về cổ đông lớn

Thứ tư, 05.10.2017, 02:32pm

Ông Nguyễn Minh Khuê không còn là cổ đông lớn

Chi Tiết

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017

Thứ sáu, 04.21.2017, 08:50pm

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 1 năm 2017 với quý 1 năm 2016

Chi Tiết

Nghị quyết và tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thứ sáu, 04.21.2017, 03:06pm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Báo cáo của HĐQT
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh
- Báo cáo BKS
- Các tờ trình khác

Chi Tiết

Báo cáo thường niên 2016

Thứ tư, 04.19.2017, 09:23am

Báo cáo thường niên 2017

Chi Tiết