TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
QH Cổ đông

Nghị quyết và tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thứ sáu, 04.21.2017, 03:06pm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Báo cáo của HĐQT
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh
- Báo cáo BKS
- Các tờ trình khác

Chi Tiết

Báo cáo thường niên 2016

Thứ tư, 04.19.2017, 09:23am

Báo cáo thường niên 2017

Chi Tiết

Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn

Thứ ba, 04.18.2017, 04:36pm


Chi Tiết

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

Thứ hai, 04.10.2017, 10:51am

Các tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên:

- Thông báo mơi họp
- Quy chế đại hội
- Các báo cáo
- Các tờ trình

Chi Tiết

Thôi đổi mô hình và loại báo cáo tài chính

Thứ hai, 04.10.2017, 10:43am

Theo nghị quyết số 12/2017/KTT/NQ-HĐQT đã quyết định bán công ty TNHH MTV tư vấn lắp điện Thiên Trường. Theo đó, mô hình công ty hiền tại không có công ty con và đơn vị kế toán trức thuộc và loại báo cáo tài chính công bố thông tin là BCTC công ty

Chi Tiết

Báo cáo tài chính năm 2016

Thứ sáu, 03.31.2017, 05:14pm

Ngày 31/3/2017 đơn vị kiểm toán Công ty TNHH PKF Việt Nam đã hoàn thành việc kiểm toán và phát hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường

Chi Tiết