TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
QH Cổ đông

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Thứ bảy, 03.31.2018, 09:51am

Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường xin thông báo


Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Chi Tiết

Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Thứ ba, 03.13.2018, 04:37pm

Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường xin thông báo


Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Chi Tiết

Báo cáo quản trị năm 2017

Thứ ba, 01.30.2018, 02:18pm

Báo cáo quản trị năm 2017 và tài liệu kèm theo:

- Bản cung cấp thông tin quản trị của Công ty.
- Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước.

Chi Tiết

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017

Thứ bảy, 01.20.2018, 11:29am

Công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 và giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận so với cùng kì năm trước

Chi Tiết

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Thứ sáu, 10.20.2017, 10:04am

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 và giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kì năm trước

Chi Tiết

Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2017

Thứ ba, 08.15.2017, 02:33pm

Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước

Chi Tiết