TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
QH Cổ đông

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Thứ sáu, 10.20.2017, 10:04am

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 và giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kì năm trước

Chi Tiết

Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2017

Thứ ba, 08.15.2017, 02:33pm

Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước

Chi Tiết

Báo cáo tài chính quý 2/2017

Thứ năm, 07.20.2017, 08:10am

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 và giải trình chênh lệch lợi nhuận so với quý 2 năm 2016

Chi Tiết

Lựa chọn đơn vị kiểm toán 

Thứ sáu, 06.30.2017, 05:09pm

Nghị quyết hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo soát xét và báo cáo tài chính năm 2017

Chi Tiết

Công bố thông tin về cổ đông lớn

Thứ tư, 05.10.2017, 02:32pm

Ông Nguyễn Minh Khuê không còn là cổ đông lớn

Chi Tiết

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017

Thứ sáu, 04.21.2017, 08:50pm

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 1 năm 2017 với quý 1 năm 2016

Chi Tiết