TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
QH Cổ đông

KTT: Báo cáo tài chính kiểm toán 2010

Thứ năm, 03.31.2011, 10:02am

KTT: Báo cáo tài chính kiểm toán 2010

Chi Tiết

Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường

Thứ tư, 03.16.2011, 08:33am

Thông báo: Ngày chốt danh sách cổ đông và mời họp ĐHĐ cổ đông thường niên 2011

Chi Tiết

KTT: 25/03/2011 Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2011

Thứ năm, 03.10.2011, 11:31am

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau

Chi Tiết

28/10/2010: Ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên cổ phiếu KTT trên sàn HNX

Thứ hai, 10.25.2010, 10:37pm

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý cổ đông của Công ty. 

Chi Tiết

Nghị quyết HĐQT Công ty CP đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường

Thứ hai, 10.25.2010, 09:41pm

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh góp vốn của các cổ đông trong đợt tăng vốn từ 12.000.000.000 lên 25.000.000.000 như sau:

Chi Tiết

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2010

Thứ hai, 10.25.2010, 09:33pm

Nội dung:
Báo cáo của Ban Giám đốc
Báo cáo kiểm toán
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả họat động kinh doanh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh báo cáo tài chính

Chi Tiết