TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
QH Cổ đông

Báo cáo tài chính Qúy I năm 2019.

Thứ hai, 04.22.2019, 10:47am

KTT Công bố thông tin Báo cáo tài chính Qúy I năm 2019 và giải trình chênh lệch lợi nhuận.

Chi Tiết

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thứ tư, 04.17.2019, 09:07am

KTT: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Chi Tiết

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thứ ba, 04.16.2019, 05:00pm

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Chi Tiết

KTT: CBTT Quyết định số: 188/QĐ-CT của Cục thuế tỉnh Nam Định

Thứ ba, 03.26.2019, 10:39am

KTT: CBTT Quyết định số: 188/QĐ-CT của Cục thuế tỉnh Nam Định

Chi Tiết

Báo cáo thường niên năm 2018

Thứ hai, 03.11.2019, 02:24pm

KTT: Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2018

Chi Tiết

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thứ sáu, 03.01.2019, 03:13pm

Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường trân trọng công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 21 tháng 3 năm 2019.

Chi Tiết