TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
Nghị quyết HĐQT

thay đổi hình thức góp vốn vào công ty TNHH MTV tư vấn xây lắp điện Thiên Trường

Thứ sáu, 07.01.2016, 01:54pm

BB, NQ HĐQT thay đổi hình thức góp vốn vào công ty TNHH MTV tư vấn xây lắp điện Thiên Trường

Chi Tiết

Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016

Thứ năm, 06.30.2016, 04:36pm

BB, NQ HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016

Chi Tiết

KTT: NQ HĐQT Thông qua sửa đổi vốn điều lệ

Thứ ba, 08.12.2014, 02:04pm

KTT: NQ HĐQT Thông qua sửa đổi vốn điều lệ

Chi Tiết

KTT: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiểu thưởng cho CBCNV

Thứ năm, 06.26.2014, 05:26am

KTT: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiểu thưởng cho CBCNV

Chi Tiết

KTT: Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2012

Thứ hai, 05.28.2012, 04:02pm

KTT: Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2012

Chi Tiết

2011 - KTT: Nghị quyết HĐQT số 07 về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2011

Thứ tư, 11.02.2011, 08:44am

2011 - KTT: Nghị quyết HĐQT số 07 về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2011

Chi Tiết