TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Thứ ba, 03.13.2018, 04:37pm

Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường xin thông báo


Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Chi Tiết

Lựa chọn đơn vị kiểm toán 

Thứ sáu, 06.30.2017, 05:09pm

Nghị quyết hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo soát xét và báo cáo tài chính năm 2017

Chi Tiết

thay đổi hình thức góp vốn vào công ty TNHH MTV tư vấn xây lắp điện Thiên Trường

Thứ sáu, 07.01.2016, 01:54pm

BB, NQ HĐQT thay đổi hình thức góp vốn vào công ty TNHH MTV tư vấn xây lắp điện Thiên Trường

Chi Tiết

Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016

Thứ năm, 06.30.2016, 04:36pm

BB, NQ HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016

Chi Tiết

KTT: NQ HĐQT Thông qua sửa đổi vốn điều lệ

Thứ ba, 08.12.2014, 02:04pm

KTT: NQ HĐQT Thông qua sửa đổi vốn điều lệ

Chi Tiết

KTT: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiểu thưởng cho CBCNV

Thứ năm, 06.26.2014, 05:26am

KTT: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiểu thưởng cho CBCNV

Chi Tiết