TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
Nghị quyết ĐHĐCĐ

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tài liệu họp

Thứ bảy, 04.27.2019, 05:05pm

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tài liệu họp

Chi Tiết

Nghị quyết và tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thứ sáu, 04.21.2017, 03:06pm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Báo cáo của HĐQT
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh
- Báo cáo BKS
- Các tờ trình khác

Chi Tiết

Biên bản, Nghị quyết và tài liệu kèm theo ĐHĐCĐ thường niên 2016

Thứ hai, 04.25.2016, 02:50pm

Biên bản, Nghị quyết và tài liệu kèm theo ĐHĐCĐ thường niên 2016

Chi Tiết

KTT: Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

Thứ hai, 06.01.2015, 04:12pm

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Chi Tiết

KTT: Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014

Thứ hai, 04.28.2014, 03:16pm

KTT: Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014

Chi Tiết

KTT: Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2013

Thứ hai, 04.29.2013, 02:33pm

KTT: Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2013

Chi Tiết