TIN NỔI BẬT :
  • Báo cáo tài chính quý 2/2017 news more
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán  news more
QH Cổ đông

Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng

Thứ sáu, 05.10.2019, 04:45pm

Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởngCông ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp Điện Thiên Trường

Chi Tiết

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tài liệu họp

Thứ bảy, 04.27.2019, 05:05pm

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tài liệu họp

Chi Tiết

Báo cáo tài chính Qúy I năm 2019.

Thứ hai, 04.22.2019, 10:47am

KTT Công bố thông tin Báo cáo tài chính Qúy I năm 2019 và giải trình chênh lệch lợi nhuận.

Chi Tiết

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thứ tư, 04.17.2019, 09:07am

KTT: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Chi Tiết

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thứ ba, 04.16.2019, 05:00pm

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Chi Tiết

KTT: CBTT Quyết định số: 188/QĐ-CT của Cục thuế tỉnh Nam Định

Thứ ba, 03.26.2019, 10:39am

KTT: CBTT Quyết định số: 188/QĐ-CT của Cục thuế tỉnh Nam Định

Chi Tiết